تبلیغات
کد پرچم
زنگ تفریح - مطالب ابر فال و طالع بینی

█▓▒░ پیغام های فوری ░▒▓█

تاریخ : پنجشنبه 19 مرداد 1391  


طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان !!!
توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنها را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب .
الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.
ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.
ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است
د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد
ه : او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد
و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند
ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود
ت: او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد
ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد
ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد
خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود
ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است
س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید
ش: او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است
ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد
ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است
ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند
ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند
ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند
غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد
ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد
ق: فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند
ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد
ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد
م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند
ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند .
ی :او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.موضوع : مطالب، 

بــر چـسـب هـا : فال و طالع بینی ،
ارسال توسط محسن
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391  

خط تقدیر یا بخت

خط تقدیر یا بخت خطی است که از ناحیه خطی مچ بطور مستقیم یا مایل از پشت خط عمر میگذرد و غالباً خط عقل و عاطفه را قطع میکند و ممکن است در همانجا خاتمه یافته و یا بطور مستقیم تا انگشت وسطی بالا برود بنا این خط تقدیر از پایین دست شروع شده و تمام دست را از جنوب و به شمال آن طی میکند و دست را به دو قسمت غیر مساوی شرقی و غربی تقسیم میکند .

 

در صورتی که این خط از مچ دست شروع شده و تا قله زحل بطرف انگشت وسطی ختم شود به شرط اینکه مستقیم و صاف باشد دارنده آن دارای سرنوشت خوب است و تا پایان عمر با پیروزی زندگی میکند .

 

هرگاه این خط وقتی به خط عقل میرسد شاخه شاخه بشود علامت بدبختی است و حوادث زیاد در زندگی او بوجود می آورد .

 

وقتی این خط به خط عاطفه برسد آدمی است ساده که زود گول میخورد خویشان و منسوبین صدمه میزنند .

 

هرگاه این خط تا انگشت وسطی برسد و تا بند دوم انگشت بالا برود علامت بدی است و حوادث زیاد مانند زندان و یا دربدری و پریشانی را پیش می آورد .

 

هرگاه این خط روی قله انگشت وسطی شاخه شاخه شده باشد و چند خط هم در اطراف آن دیده شود باز هم دلیل انواع گرفتاری های مالی و خانوادگی است .

 

اگر انتهای آن علامت مربعی دیده شود دلیل آن است که در برابر  تمام سختی ها پیروز خواهد شد .

 

اگر این خط به طرف انگشت سبابه منحرف شود علامت پیروزی کامل است نویسندگان و مخترعین از این ردیف هستند و شهرت زیاد به دست می آورند . اگر در انتهای آن که بند دوم انگشت رسیده ستاره ای دیده شود و با یکی از خطوط عقل و عاطفه تماس داشته باشد کامیابی و پیروزی در تمام کارها به او رو می آورد .

 

اگر خط بخت یا تقدیر در روی یکی از قله های زیر انگشت ستاره ای داشته باشد دارای صفات نیک مردی و بزرگواری است . چنین فردی را خوشبخت میدانند .

 

در خط تقدیر هرچه رنگ خوب دیده شود علامت خوش شانسی است .

 

اگر خط تقدیر و شاخه ای از آن متوجه قله زحل باشد در امور داد و ستد و یا تجارت موفق خواهد بود .

 

خط تقدیر که فقط با خط عقل تماس دارد نشانه هوشیاری است .

 

اگر خط تقدیر بعد از اینکه به خط عقل رسید جدا شده و دومرتبه مسیر خود را طی کند استعداد و هوش صاحب آنرا نشان میدهد .

 

در روی یکی از قله ها بریده شود صاحب آن دچار کشمکش های خانوادگی است .

 

اگر خط تقدیر دا رای بریدگی یا علامت زنجیر یا علامت ستاره ای داشته باشد صاحب آن فردی غیر قابل اعتماد است .موضوع : مطالب، 

بــر چـسـب هـا : فال و طالع بینی ، فال كف دست ، طالع بینی كف دست ،
ارسال توسط محسن
تاریخ : سه شنبه 6 تیر 1391  


فروردین : یا روز میمیرند یا شب.

اردیبهشت : نه تنها قادر به پرداخت اجاره خانه خود نمی شوند بلکه از صاحبخانه خود پول دستی هم می گیرند.

خرداد : کارت تلفن تغلبی نصیبشان میشود.

تیر : به دلیل سوراخ بودن جیبشان ۲۴۰ تومان از دست میدهند.

مرداد : دچار یک خود درگیری عجیب می شوند.

شهریور : کلید های خانه را گم می کنند.

مهر : به یک مسافرت خارجی می روند البته در خواب.

آبان : چک هایشان برگشت می خورد البته در بیداری.

آذر : لامپ تصویر تلویزیونشان می سوزد.

دی : در حالی که سوار اتوبوس هستند یکی از هم کلاسیهای خود را سوار بر ماکسیما می بینند.

بهمن : همه دنیا روز تولدش را فراموش می کنند.

اسفند : جوهر خودکارشان بر پیراهنشان پس میدهد تا بیش تر از همیشه تابلو شوند

 موضوع : مطالب، 

بــر چـسـب هـا : فال و طالع بینی ، فال بانمك ، فال خنده دار ، فال از نوع بدبختی ،
ارسال توسط محسن
تاریخ : چهارشنبه 7 دی 1390  لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلبموضوع : مطالب، 

بــر چـسـب هـا : فال و طالع بینی ،
ارسال توسط سایان پورشیوا


لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلبموضوع : مطالب، 

بــر چـسـب هـا : فال و طالع بینی ،
ارسال توسط سایان پورشیوا
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

ما را حمایت كنید